20 компании имат възможност да получат подпомагане от Европейския институт за иновации и технологии

Предприемачите са двигателите на промяната. Европейският институт за иновации и технологии (EIT) и пет общности за знания и иновации (ОЗИ), чиято цел е създаване на устойчива и приобщена Европа, стартират съвместна инициатива в подкрепа на иновативни предприятия и екипи, позволяващи трансформация по линия на инициативата „Нов европейски Баухаус“.

Инициативата се нарича “Подпомагане на общностите” (EIT community Booster) и се координира от EIT Цифровизация (EIT Digital), с участието на EIT Климат (EIT Climate-KIC), EIT Храни (EIT Food), EIT Производство (EIT Manufacturing) и EIT Градската мобилност (EIT Urban Mobility). Заедно те търсят най-иновативните стартиращи и разрастващи се предприятия, стимулиращи устойчиви промени в градовете, индустриите, климата, храната, благосъстоянието и цялостното качество на живот, за да подпомогнат разрастване на дейността им и да ги превърнат в глобални играчи.

Двадесет избрани компании ще се присъединят към инициативата и ще получат подкрепа за разрастване на дейността на стойност 50 000 евро. Подкрепата е безвъзмездна под формата на средства и услуги, предназначени да помогнат на компаниите да ускорят развитието си и да разширят своята дейност.

Инициативата „Нов европейски Баухаус“ на Европейската комисия превръща Европейската Зелена сделка в осезаем, положителен опит и напредък, ангажирайки всички европейци. Инициативата на Европейския институт за иновации и технологии за подпомагане на общностите има за цел да идентифицира и подкрепи стартиращи и разрастващи се предприятия в три основни насоки:

: постигане на климатичните цели чрез кръговата икономика, нулево замърсяване и биоразнообразие;
: качество и стил извън функционалността;
: разширяване на разнообразието чрез осигуряване на достъпност и икономичност.

Подходът на инициативата е мултидисциплинарен и многостепенен, от глобален към местен, основан на широкото участие на европейците.

Джоя Геци – председател на Управителния съвет на Европейския институт за иновации и технологии: „Общността на Европейския институт за иновации и технологии допринася за реализирането на всички аспекти на инициативата „Нов европейски Баухаус“ и разполага с екосистемата за намиране на вълнуващи идеи и стартиращи фирми от цяла Европа. Нямаме търпение да открием и разширим творческите и иновативни решения, които ще помогнат за преосмислянето на устойчивия начин на живот и ще направят жизнените пространства по-красиви и икономични!“

Мобилизирайки огромната мрежа и ноу-хау на водещата европейска иновационна екосистема, каквато е общността на Европейския институт за иновации и технологии, новата инициатива съчетава най-добрите програми за разрастване на дейността, предлагани от EIT Цифровизация, Климат, Храни, Производство и Градска мобилност.

Следните пет програми предлагат цялостен пакет от услуги като бизнес обучение и улеснен достъп до финансиране, които да помогнат предприятия с различни нива на развитие да ускорят разширяването на дейността им, да привлекат финансиране и да излязат на световната сцена. В зависимост от сферата на интерес и опит, предприемачите са поканени да кандидатстват в една или повече от програмите в рамките на инициативата на EIT „Подпомагане на общностите“ и специалната инициатива „Нов европейски Баухаус“:

• Digital Accelerator: програмата е предназначена за разрастващи се предприятия, които мобилизират предимствата на цифровата трансформация за създаване на иновативни решения и продукти за индустрията, градове и общностите чрез кръгова икономика, приобщаване и естетичност с цел насърчаване на зелено, безопасно и устойчиво бъдеще.

• Clean Cities ClimAccelerator: програмата е предназначена за стартиращи предприятия, разработващи иновативни проекти за възобновяема енергия, мобилност, зелени площи и преоборудване, допринасящи за по-устойчиви, здрави и чисти градове, като по този начин подобряват качеството на живот на гражданите.

• EIT Food Accelerator Network: програмата е предназначена за земеделски стартиращи предприятия с голямо значение за селското стопанство или веригата за доставки на храни, като по този начин се ангажират с изграждането на по-здравословна, по-проверена и устойчива система за храни за местните и световните общности.

• EIT Manufacturing Accelerator: програмата е предназначена за стартиращи предприятия, които развиват екологично и социално-устойчиво производство, насърчаване на дългосрочен жизнен цикъл и интегрирано мислене в индустриалната екосистема.

• EIT Urban Mobility Accelerator: програмата е предназначена за стартиращи предприятия, разработващи устойчиви алтернативи за градските пространства, биоразнообразието, подобряването на обществената среда и достъпността за по-добро благосъстояние на хората и/или осигуряване на универсална мобилност за всички като ключов фактор за социално приобщаване.

Начин на кандидатстване

Крайният срок за кандидатстване е 17 декември, 2021 г., 23:59 ч. централно европейско време. За допълнителна информация относно всяка програма, критериите за подбор и награди, моля, посетете уеб страницата на инициативата.

Европейския институт за иновации и технологии (EIT):

Институтът повишава капацитета за иновации на Европа като предлага решения на важните глобални предизвикателства и подкрепя предприемаческия талант за създаване на устойчив растеж и висококвалифицирани работни места в Европа. Европейският институт за иновации и технологии е орган на ЕС и неразделна част от Хоризонт Европа и Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации.

Институтът подкрепя динамичните общоевропейски партньорства, общностите за знания и иновации сред водещи компании, изследователски лаборатории и университети. Заедно с водещите си партньори, общността на EIT предлага широка гама от иновативни и предприемачески дейности в цяла Европа: курсове за предприемаческо образование, услуги за създаване и ускоряване на бизнеса и изследователски проекти, водени от иновации.

Инициативата „Нов европейски Баухаус“

Инициативата Нов европейски Баухаус подкрепя устойчивите решения, като засилва образованието и ангажираността на гражданите, разширявайки обхвата на инициативата чрез свързване на иновациите, творчеството и дизайна за подобряване на качеството на живот на гражданите. Тази инициатива на Европейския институт за иновации и технологии се ръководи от програмата EIT Clima и включва програмата за цифровизация EIT digital, програмата за храни EIT Food, програмата за производство EIT Production и програмата за градска мобилност Urban Mobility , за да обедини и ангажира науката, технологиите, изкуствата и културата в борбата с изменението на климата.

EIT Digital

Целта на програмата е постигането на конкурентна и цифровизирана Европа, която да е приобщаваща, справедлива и устойчива както и глобално въздействие чрез европейските иновации, подхранвани от предприемачески таланти и цифрови технологии.

Бъдещето на иновациите е мобилизирането на паневропейската система за отворени иновации на най-добрите европейски корпорации, МСП, стартиращи фирми, университети и изследователски институти, в които студенти, изследователи, инженери, бизнес разработчици и инвеститори използват технологиите, таланта, уменията, практити бизнеса и капитала за нуждите на цифровото предприемачество.

Изграждаме следващото поколение цифрови решения, цифрови продукти и услуги и насърчаваме цифровия предприемачески талант, помагайки на бизнеса и предприемачите да бъдат пионери в цифровите иновации като им предоставяме технологии, талант и подкрепа за растеж.

За повече информация посетете www.eitdigital.eu.

EIT Climate

Общността за знания и иновации “Климат” работи за ускоряване на прехода към общество с нулеви въглеродни емисии и устойчивост по отношение на климата.

С подкрепата на Европейския институт за иновации и технологии се идентифицират и подкрепят иновациите, които помагат на обществото да смекчи последиците и да се адаптира към изменението на климата. Ние вярваме, че декарбонизираната, устойчива икономика е не само необходима за предотвратяване на катастрофалните климатични промени, но и предлага множество възможности за бизнеса и обществото.

EIT Food

Общността за знания и иновации Храни на Европейския институт за иновации и технологии изгражда приобщаваща и иновативна общност от различни партньори в хранителния сектор, за да стимулира иновациите и предприемачеството в цяла Европа.

Вярваме, че всички ние сме отговорни и свързани с храната, която ядем, така че всички трябва да работим заедно за подобряването ѝ. Изграждаме уникална мрежа от разнообразни партньорства по цялата верига за доставки на храни, включваща ключови участници в индустрията, стартиращи предприятия в областта на земеделието, изследователски центрове и университети от цяла Европа. Всички те работят заедно, за да предложат иновативен и предприемачески хранителен сектор.

EIT Production

Общността за знания и иновации „Производство“ е инициатива в рамките на Европейския институт за иновации и технологии, която свързва водещи производители в Европа. Тази мощна интердисциплинарна и авторитетна общност добавя уникална стойност към европейските продукти, процеси, услуги и вдъхновява създаването на конкурентно и устойчиво производство на световно ниво.

EIT Urban Mobility

Общността за иновации и знания „Градска мобилност“ е инициатива на Европейския институт за иновации и технологии. От януари 2019 г. работим за насърчаване на положителни промени в начина, по който хората се движат из градовете, за да ги направим по-удобни за живеене. Ние се стремим да се превърнем в най-голямата европейска инициатива, трансформираща градската мобилност. Това ще стане възможно със съфинансирането от Европейския институт за иновации и технологии в размер до 400 милиона евро (2020-2026 г.).

Източник: fakti.bg

The post 20 компании имат възможност да получат подпомагане от Европейския институт за иновации и технологии appeared first on Начало.

0
0