Ще се превърнат ли уволненията в Тотализатора в пречка за присъединяването ни към ERM-II?

В по-общ план реформата на държавните предприятия в България е обусловена от амбицията на България да се присъедини към европейския механизъм на обменните курсове ERM-II и банковия съюз. В този контекст България се ангажира да изпълни редица ангажименти в съответните области на политиката, включително да подобри управлението на държавните предприятия чрез преразглеждане и привеждане в съответствие на националното законодателство с Насоките за държавните предприятия. Това се казва в документите на Организацията за икономическо развитие и сътрудничество.
Едно от важите неща в реформата на държавните предприятия е създаване на целесъобразни правила и процедура за конкурсен подбор и назначаване на директори в същите. Българските власти (включително общините) трябва да гарантират, че подборът и назначаването на директори в държавните предприятия стриктно следва процедурата, установена в бъдещия правилник за прилагане на закона. Във всички случаи правилникът за прилагане следва да предвижда открита и прозрачна процедура, която да позволява процес на подбор на директори на държавните предприятия, основан на заслугите. Координационното звено следва да разполага с целесъобразни правомощия да наблюдава процеса, както е предвидено в Закона за публичните предприятия.
Дали обаче уволненията в едно такова публично предприятие у нас няма да бъдат „препъни камъка“ за присъединяването ни към ERM-II? Става дума за заявеното на 13 януари от новия спортен министър Радостин Василев освобождаване на членовете на борда на Тотото.
„Българският спортен тотализатор има печалба 8 милиона през 2020 г. и 11 милиона печалба през 2021 г. Обясних, че е взето политическо решение за тяхното освобождаване (на хората от ръководството на БСТ), по коалиционното споразумение. Искаме да разберем защо две години след национализацията на лотариите БСТ не реализира печалбата, която отива по отношение на цифрите. БСТ е дружество, учредено със специален закон, ключово дружество е, трябва да бъде управлявано от хора, на които имаме доверие“, обясни той пред медиите.
Експерти обаче припомнят, че част от цели на закона е не само бордовете да се избират прозрачно, но и да бъдат предпазени от политически произвол, за да планират работата си и да си поставят дългосрочни цели за развитие на предприятията. Бордът на Тотото е избран с конкурс по Закона за публичните предприятия.
Ето и какво допуска самият Закон за публичните предприятия като условия за освобождаване на ръководни органи:
Чл. 24. (1) Договорът за управление и контрол на управител или на член на колективен орган за управление и контрол на публично предприятие се прекратява предсрочно при:
1. смърт;
2. подаване на молба за освобождаване;
3. обективна невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;
4. осъждане за извършено умишлено престъпление от общ характер;
5. несъвместимост с изискванията по чл. 20 и чл. 23, ал. 2;
6. тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения;
7. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
(2) Освен в случаите по ал. 1, договорът може да се прекрати предсрочно и при освобождаване от длъжност поради неизпълнение на заложените показатели в одобрената бизнес програма.

Източник: fakti.bg

The post Ще се превърнат ли уволненията в Тотализатора в пречка за присъединяването ни към ERM-II? appeared first on Начало.

0
0