Прокуратурата ще разплита схемата Давидков – Камбитов!

Съветничката Злата Ризова удържа на думата си и пусна сигнал до Окръжна прокуратура Благоевград свързан с продажбата на имот в парк “Бачиново“.Писмото е изпратено и до главния прокурор и омбудсмана на Република България.

В него съветничката подробно описва проблемите и твърди,че има нередности в документацията и актовете за общинска собственост.

Припомняме, че на последната сесия през декември особено се разгорещиха дебатите, свързани с предложението на кмета за прекратяване на съсобственост на поземления имот, който се намира в парк“ Бачиново“.

Съветници се изказаха, че оценката е безумно ниска и поискаха да се върне в комисия за преразглеждане. След дълги дебати предложението не беше прието,а преди това Злата Ризова обясни,че заради нередностите ще пусне сигнал до компетентните органи.
Ето какво пише в част от сигнала, адресиран до окръжния прокурор:

Моля, след като анализирате представените доказателства и извършите задълбочена проверка по настоящия сигнал, да предприемете следващите се по закон действия в насока защита гражданите на община Благоевград и ангажиране на отговорността на виновни лица. Фактите, породили необходимостта от намеса на прокуратурата са следните:

С Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 138, том IV, дело № 1925/97 от 06.10.1997 г. Районна Потребителна Кооперация /РПК/ – Благоевград продава на ЕТ „Иван Давидков“ собствения си недвижим имот – КАФЕ-СЛАДКАРНИЦА, находяща се в местност „Бачиново“ със застроена площ 170 кв. м. за сумата от 1 200 000 /стари/ лева. В нотариалния акт е посочено, че обектът се състои от фоайе, стая за програма, дансинг, бар-плот, дисководещ, санитарен възел, кухня и склад.

Впоследствие се придобива и земята, върху която е изграден недвижимият имот – КАФЕ-СЛАДКАРНИЦА. С Договор № 235-00-00118/06.06.2003 г. за продажба на недвижим имот Община Благоевград продава на ЕТ „Иван Давидков“ имот с пл. № 48 по кадастрален план на местността „Бачиново“ гр. Благоевград, с площ 170 кв. м., която на практика представлява земята, върху която е изграден недвижимия имот – КАФЕ-СЛАДКАРНИЦА. В същия договор се посочва, че имотът представлява частна общинска собственост. Имотът е продаден за сумата от 8 262 лева. Като основание за сключване на договора е посочен чл. 35 от Закона за общинската собственост /редакция към 06.06.2003 г./ и § 3 от ПМС от 19.09.1996 г. и Заповед № 1641/18.06.2003 г. Към 2003 г. парк „Бачиново“ е имал същото предназначение както и към настоящия момент – за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение. Това поставя въпросът какъв е бил през годините статутът на земята, върху която е разположен парк „Бачиново“ и дали всъщност твърдението, което се посочва в договора – че земята, върху която се намира парк „Бачиново“, част от която е предмет на договора, е частна общинска собственост, отговаря на истината. Защото ако се приеме, че имотът, предмет на договора, е част от земята, върху която се намира парк „Бачиново“, всъщност е публична общинска собственост поради предназначението си, то съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 2 ЗОС /редакция към 06.06.2003 г./ имотите и вещите – публична общинска собственост, не могат да се отчуждават.

Предвид факта, че чл. 7, ал. 2 ЗОС /редакция към 06.06.2003 г./ забранява публичната общинска собственост да се обременява с вещни права, включително и правото на строеж, възниква въпросът какъв е статутът на изградения и придобит от ЕТ „Иван Давидков“ обект КАФЕ-СЛАДКАРНИЦА и дали всъщност той е публична общинска собственост поради обстоятелството, че е изграден върху земя, която следва да се квалифицира като публична общинска собственост и дали изобщо сделката, с която е придобит обект КАФЕ-СЛАДКАРНИЦА, е породила правни последици…

На 17.03.2015 г. кметът на Община Благоевград е направил предложение за даване на съгласие за разрешаване изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ и План за улична регулация /ПУР/ за парк „Бачиново“. В предложението на кмета с Изх. № 60-00-115/17.03.2015 г. изрично се посочва „Имот с идентификатор 04279.607.7 по кадастрална карта на гр. Благоевград е собственост на Община Благоевград, съгласно Акт № 2295 за публична собственост“. Видно е, в предложението е забравено да се посочи, че ЕТ „Иван Давидков“ е съсобственик на имот с идентификатор 04279.607.7 и нещата се представят така, сякаш Община Благоевград е изключителен собственик на имот с идентификатор 04279.607.7 и че в същото време собствеността е публична…

В последствие ЕТ „Иван Давидков“ прехвърля собствеността върху 170 идеални части от общите 10 346 идеални части на поземлен имот с идентификатор № 04279.607.7 на „МЕТАЛКОМ ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК 101751848, със седалище и адрес на управление област Благоевград, община Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ № 41 ет. 4, чийто управител и едноличен собственик на капитала е Иван Давидков.

Междувременно на „МЕТАЛКОМ ИНВЕСТ“ ЕООД е издадено удостоверение за търпимост с Изх. № 16/09.05.2018 г. относно „Допълващо застрояване – навес“, находящо се в поземлен имот с идентификатор № 04279.607.45. Това удостоверение на практика се прави опит да се узакони изграден навес, многократно надхвърлящ площта на заведението, под който навес към настоящия момент са разположени маси на заведението и се използва за търговска дейност. Удостоверението е издадено при неясна фактическа обстановка, като в него лаконично се посочва, че строежът е допустим съгласно чл. 41, ал. 1 ЗУТ и че са налице условията за търпимост съгласно § 127, ал. 1 ПЗР на ЗИТ на ЗУТ, без да се навлиза в никаква конкретика. В удостоверението търпимост няма посочване на квадратурата на това допълващо застрояване, а към удостоверението няма приложена скица, от която това да е видно.

Съществува неяснота и по въпроса обявен ли е на някъде проектът за изменение на КК от СГКК – Благоевград съгл. чл. 70 от Наредба №РД-02-20-05/15.12.2016 г., с който площта на терена под навесът включва към новообразувания частен имот и защо началникът СГКК-Благоевград одобрява такъв проект, след като вижда собствеността съгл. чл.75 от Наредба №РД-02-20-05/15.12.2016 г. и знае, че с удостоверението за търпимост не се урежда собственост…

Кметът Атанас Камбитов като е отчел интересите на Община Благоевград и изключително голямата печалба, която последната ще има от сключването на възнамеряваната от него продажба е изготвил предложение до Общински съвет – Благоевград за продажба на 411/581 идеални части от поземлен имот с идентификатор 04279.607.45 за сумата от 47 200 лева…

На 28.12.2018 г. предложението на кмета беше разгледано пред Общински съвет за продажбата на 411/581 идеални части от поземлен имот с идентификатор 04279.607.45 за сумата от 47 200 лева. За щастие предложението не беше прието, за него гласуваха 15 членове на Общинския съвет, 7 бяха против, а други 7 се въздържаха…

Въпреки статута на земята, върху която е разположен парк „Бачиново“, чрез една верига от действия, развиваща се през годините, Община Благоевград и респективно гражданите, живеещи в нея, са многократно ощетявани. Първо се придобива едно кафе, после земята върху него, после се прави навес многократно уголемяващ територията на ресторанта и разбира се същият се узаконява чрез удостоверение за търпимост, после влиза в сила регулация, съгласно която се обособява имот 581 кв. м. точно колко ресторант „Гъбата“, и после кметът решава, че съсобствеността в този нов парцел е проблем (неясно защо) и следва да бъде прекратена, като частта на общината на имота следва да бъде продадена за цена от 47 200 лева. От покупка от Районна Потребителна Кооперация на сладкарница се достига до притежание на луксозен ресторант с площ 581 кв. м. около него. Макар всички гореописани действия да се представят като едни нормални и законосъобразни процедури, при цялостния им анализ в мен се поражда въпроса дали това не е едно нагло ограбване на Община Благоевград в полза на определени частни интереси.

 

 

0
0