Правителството разреши да се търси нефт край Враца – ето и останалите решения на Министерски съвет

0

0

СПМ България“ ООД ще търси нефт и природен газ в площ „Блок 1-25 Враца- запад“ 

„СПМ България“ ООД ще търси и проучва за нефт и природен газ в площ „Блок 1-25 Враца- запад“, реши правителството. Дружеството ще вложи в проучванията 7.4 млн. евро без ДДС и ще заплати на държавата бонус в размер на 210 хил. евро без ДДС при подписване на договора за търсене и проучване в площта, разположена на територията на Северозападна България.

Предложената работна програма на компанията включва 2-D и 3-D сеизмични проучвания, както и мерки за опазване на околната среда, човешкото здраве и културните ценности. Разрешението за търсене и проучване се предоставя за срок от 5 години. 

Правителството предлага бригаден генерал Илко Йорданов да бъде освободен от длъжността „Командир на национална гвардейска част“ поради навършване на пределната възраст за притежаваното звание 

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ, с който да освободи бригаден генерал Илко Йорданов от длъжността „Командир на Национална гвардейска част“ и от военна служба, считано от 14.04.2019 година, поради навършване на пределната възраст за притежаваното звание.

С друго свое Решение правителството предлага на Президента на Република България да издаде  Указ за изменение на Указ № 85 от 28 февруари 2012 г. за утвърждаване на длъжностите във въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания, като се измени приложението към т.1 и отпадне длъжността „Командир на Националната гвардейска част“, считано от 14.04.2019 г. 

Осигурява се държавна гаранция за организиране на изложба в Регионалния археологически музей в Пловдив 

Правителството одобри осигуряването на държавна гаранция за временна експозиция, организирана от Регионалния археологически музей – Пловдив през 2019 година.

През периода 15 май – 30 октомври в Регионалния археологически музей – Пловдив ще бъде представена национална изложба със заглавие „Преоткритият свят на стара Европа“, която ще включва движими културни ценности от фондовете на Националния исторически музей, Националния археологически институт с музей – БАН и Регионалния исторически музей- Велико Търново.

В съответствие със застрахователната стойност на експонатите е необходимо да бъде осигурена държавна гаранция за временни експозиции в страната в размер на 50 000 лв., като сумата ще бъде блокирана за периода на транспортиране на изложбата.

Представянето на изложбата ще допринесе за мисията на програмата „Европейска столица на културата“, а именно да подчертае разнообразието на европейската култура и да привлече вниманието към различните общности с фокус към културните различия и прилики.

Осигуряването на държавна гаранция на експонатите е общоприета европейска практика, която позволява реално да се намалят разходите за организиране на изложби, стимулира двустранното сътрудничество между музеите и мобилността на колекциите.

Утвърдени са разходите за командировки в страната за четвъртото тримесечие на 2018 г.

Правителството утвърди разходите за командировки в страната за четвъртото тримесечие на 2018 г. на министрите и заместник-министрите, на областните управители, на председателите на държавни комисии, агенции и институции.

За командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 6 851,02 лв., за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници – 1 981 лв., за командировки на председатели и членове на държавни комисии – 685 лв., за командировки на ръководителите на държавни институции – 320 лв. и за командировки на областни управители – 12 368,53 лв. 

Правителството се разпореди с имоти

Правителството обявява терена и сградите, в които се помещава Центърът за специална образователна подкрепа „Академик Тодор Самодумов“ – с. Кранево, от публична за частна държавна собственост и ги прехвърля на община Балчик. Имотът се намира на ул. „Шипка“ № 10 в село Кранево и чрез Центъра общината ще реализира образователни и социални услуги.

На Министерството на земеделието, храните и горите се предоставят за управление части от имот – публична държавна собственост, които представляват две помещения на първи етаж в триетажна сграда и три гаража в друга сграда, намиращи се на ул. „Христо Ботев“ в гр. Търговище. Целта е свързаните структури на ведомството да се помещават на едно място, с което ще се подобри на административното обслужване на гражданите и бизнеса.

Три офис помещения – публична държавна собственост, преминават в управление на областния управител на Търговище съгласно Закона за държавната собственост. Те се намират на петия етаж в сграда №1 на бул. „Митрополит Андрей“ № 51 в града и са със застроена площ 113,96 кв. м. Офисите, които досега са били ползвани от Териториална дирекция на Националната агенция за приходите във Варна за нуждите на офиса в Търговище, се отнемат от агенцията поради отпаднала необходимост.

Съгласно друго правителствено Решение, „Български пощи“ ЕАД ще продадат недвижим имот на търг с тайно наддаване в кв. „Рилци“, гр. Добрич. Обектът е дворно място с площ от 149 кв. м. по кадастрална карта и не се използва от дружеството, а поддръжката му е свързана с неоправдани разходи. Продажбата на неоперативни активи, собственост на дружеството е продължение на политиката за понижаване на разходите и увеличаване на приходите. 

България и Пакистан ще си сътрудничат за избягване на двойното данъчно облагане 

Министерският съвет одобри проекта на Спогодба между Република България и Ислямска република Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите. Упълномощена да подпише документа от името на българското правителство при условие за последваща ратификация е Лилия Иванова, заместник-министър на икономиката.

Предвидено е Спогодбата да бъде подписана в периода 28-29 март в Исламабад, по време на Втората сесия на българо-пакистанската междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество.

Документът е важен елемент от договорно-правната база на българо- пакистанските отношения и е предпоставка за нарастване на търговския обмен и стопанската активност между двете страни. Пакистан е перспективен партньор за търговско-икономическа активност на България в района на Южна Азия с оглед на добрите традиции от близкото минало и новите възможности за бизнес и инвестиции. Сключването на данъчна спогодба между двете държави ще създаде правна база за активизиране и стимулиране на инвестиционния климат между двете държави и ще доведе и до облекчаването на данъчната тежест, понасяна от данъкоплатците, местни лица на двете държави. 

България и Сърбия ще задълбочат сътрудничеството си в сферата на околната среда 

Правителството утвърди Меморандум за разбирателство между Министерство на околната среда и водите на Република България и Министерство на защитата на околната среда на Република Сърбия.

Целта на документа е да подпомогне Република Сърбия в процеса на европейска интеграция, в т.ч. хармонизиране на законодателството в областта на околната среда и климата с aquis communataire и усвояване на предприсъединителните фондове на ЕС.

Двете министерства ще си сътрудничат по редица екологични политики като: опазване чистотата на въздуха, предотвратяване на замърсявания, управление и опазване на водните ресурси, управление на отпадъците, опазване на почвите, опазване на природата и природните ресурси, изменение на климата, действия при аварийни трансгранични замърсявания на околната среда, екологично образование и др.

Страните ще си сътрудничат чрез организиране на срещи на ниво експерти и длъжностни лица, организиране на симпозиуми, конференции, семинари, консултации и обучения по теми от взаимен интерес, разработване и изпълнение на съвместни проекти, обмен на информация, сключване на споразумения/декларации за сътрудничество в конкретна област.

В документа е предвидено разработване и приемане на Двугодишна програма, която да съдържа конкретни разработки на дейностите по сътрудничеството. С Меморандума за разбирателство се създава Смесена комисия за сътрудничество в областта на опазването на околната среда. 

Посланикът ни в Сараево ще подпише Меморандум за сътрудничество за подпомагане на евроатлантическата интеграция на Босна и Херцеговина 

Правителството упълномощи българския посланик в Сараево Августина Цветкова да подпише Меморандум за сътрудничество с Босна и Херцеговина, приет от Министерския съвет на 26 юни 2018 г., с който България ще подпомага процеса по подготовка на страната за присъединяване към ЕС и за подобряване на сътрудничеството с НАТО.

С изменение на Меморандума, гласувано днес, посланик Августина Цветкова се упълномощава да води преговорите и да подпише документа от името на българското правителство.

Съгласно Меморандума, България ще оказва експертна помощ на Босна и Херцеговина в процеса на хармонизиране на законодателството на страната с европейските достижения, за укрепване на административния й капацитет чрез участие в проекти, финансирани по европейски програми, както и за координиране на международната помощ. Страната ни ще подпомага Босна и Херцеговина и в процеса на задълбочаване на сътрудничеството и с НАТО в областта на отбраната и сигурността. 

Правителството одобри позицията на България по дело пред Съда на ЕС 

Правителството одобри позицията на Република България по дело С- 762/18 на Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на Районен съд – Хасково. Запитването се отнася до тълкуване на чл. 7, параграфи 1 и 2 от Директива 2003/88/ЕО относно някои аспекти на организацията на работното време.

В своята позиция българската страна предлага отговорът на поставените въпроси да бъде, че член 7 от Директива 2003/88/ЕО следва да се тълкува в смисъл, че допуска национално законодателство и/или практика, според които работник, който е бил незаконно уволнен и впоследствие възстановен на работа от съда, няма право на платен годишен отпуск за времето от датата на уволнението до датата на възстановяването му на работа и съответно при последващо прекратяване на трудовото правоотношение няма право на финансово обезщетение по параграф 2 на чл. 7 за същия период.

Конституирането на България като страна в производството по това дело ще позволи на страната ни успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съда на Европейския съюз с оглед на еднаквото и точно прилагане на правото на Европейския съюз. 

Одобрени са резултатите от проведени заседания на Съвета на ЕС 

Правителството одобри доклада с резултатите от редовното заседание на Съвет „Общи въпроси“, което се проведе на 19 февруари в Брюксел. Румънското председателство беше изслушано относно постигнатия напредък и работната програма по Многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г. Започна подготовката на заседанието на Европейския съвет, който предстои на 21-22 март, а основи теми ще бъдат: Единен пазар, Съюз на капиталовите пазари, търговска политика в контекста на срещата на върха ЕС-Китай, изменение на климата, борба с дезинформацията. Министрите разгледаха актуалното състояние на процедурите по чл. 7 ал. 1 от ДЕС спрямо Унгария и Полша. Проведен бе обмен на мнения и по представения от Европейката комисия документ за размисъл „Към устойчива Европа до 2030“.

На 5 март в Брюксел се проведе редовният Съвет на министрите на ЕС по околна среда. Важна тема в дневния ред беше Стратегическата дългосрочна визия на ЕС за неутрална спрямо климата икономика. Министрите постигнаха общ подход по предложението за ревизия на Директивата за питейната вода. В рамките на дискусията относно Екологизиране на Европейския семестър, бяха обменени мнения относно възможностите и инструментите за постигане на по-устойчиви инвестиции след 2020 г. на ниво държави-членки и ЕС, както и относно възможните начини за подкрепа на прехода към „по-зелена“ икономика чрез административни реформи. Министрите обсъдиха и подготвяната Всеобхватна рамка на ЕС относно ендокринните нарушители.

Съвет „Външни работи“ (Търговия) на ЕС проведе неформално заседание на 22 февруари в Букурещ. Обсъдени бяха процесът на модернизация на Световната търговска организация и предизвикателствата пред многостранната търговска система. Беше направен и преглед на актуалното състояние на търговските отношения между ЕС и САЩ. Състоя се също дискусия за започване на търговски преговори със САЩ, в изпълнение на залегналите в Съвместната декларация на президента на САЩ и председателя на ЕК от юли 2018 г. ангажименти. 

Допълнителни разходи по бюджета на МВР са одобрени за 2019 г. 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г. Със средствата в размер до 6 000 000 лв. ще бъдат финансово обезпечени сключени договори за изпълнение на дейности, свързани с издаването на българските лични документи. 

Правителството прие отчета за дейността на Националния компенсационен жилищен фонд през 2018 г. 

Правителството прие отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд, както и отчета за приходите и разходите по бюджета на фонда за 2018 г.

Основните функции на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд са управление на имуществото, набиране на средства и контрол на дейността на местните комисии. Имуществото на фонда се набира от бюджетни субсидии, чийто размер се определя със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, от дарения и помощи на български и чуждестранни лица, като и от постъпления след продажбата на жилищни и вилни имоти, отнети в полза на държавата със съдебен акт.

През 2018 г. на местните комисии са преведени 20 129 693 лв. като със средствата са компенсирани 3057 жилищноспестовни влога, а средната изплатена компенсация по един влог е близо 6 585 лв. 

Предвижда се разширяване на обхвата на системата за борба с градушките, като ще се постигне защита до 90% от обработваемите земеделски земи 

Правителството одобри проект на Закон за превенция от неблагоприятни климатични събития. В него се предвижда да бъде създадена ефективна система за управление на риска от неблагоприятни климатични събития, която да покрива територията на цялата страна.

Ще бъде създадено държавно предприятие, което да управлява риска от неблагоприятни климатични събития. То ще изпълнява функции по организиране и провеждане на активни въздействия срещу градушки. Звеното ще извършва радиолокационно площно измерване на валежите и осигуряване на радарна метеорологична информация на други заинтересувани ведомства. Дейността на предприятието ще се извършва на основата на споделено финансиране между държавата и земеделските стопани.

Предвижда се разширяване на обхвата на системата за борба с градушките, като ще се постигне защита до 90% от обработваемите земеделски земи в страната (за които не са налице забрани и ограничения от различно естество), както и урбанизирани територии, за които съществува техническа възможност. Разширяването на обхвата ще се постигне чрез доизграждане на ракетния способ за градозащита, както и чрез въвеждане на самолетен способ за защита. Разширяването включва и развитие на системата за наблюдение за опасни явления, чрез разполагане на 4 допълнителни радарни станции, което ще позволи получаване на радарна информация на територията на цялата страна. Материално-техническата база на съществуващите ракетни площадки ще бъде осъвременена. 

Одобрено е изменение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници 

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (ЗВПКИИП). Това е мярка, която е част от плана за присъединяване на страната ни към ERM II и Банковия съюз.

Във връзка със стартиралата процедура за установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка и присъединяване към Единния надзорен механизъм и произтичащото от това присъединяване към Единния механизъм за преструктуриране е необходимо в националното законодателство да се въведат разпоредби, свързани с прилагането на Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за установяване на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Законопроектът предвижда при изпълнение на задачите и упражняване на правомощията си националните органи за преструктуриране да прилагат Регламент (ЕС) № 806/2014 и ЗВПКИИП. Регламент (ЕС) № 806/2014 ще се прилага по отношение на България от датата на установяване на тясно сътрудничество с ЕЦБ.

Целта на предложените изменения е да бъде регламентирана ролята на Единния съвет по преструктуриране и националния орган за преструктуриране в националната рамка за преструктуриране с оглед присъединяването на Република България към Единния механизъм за преструктуриране. Предвижда се прехвърляне на Фонда за преструктуриране на банки към БНБ и обособяването в него на два подфонда, съответно подфонд с цел финансиране на прилагането на инструментите и правомощията за преструктуриране по този закон само по отношение на клонове на кредитни институции от трети държави, и подфонд за набиране на вноски по чл. 69, чл. 70 и чл. 71 от Регламент (ЕС) № 806/2014 и прехвърлянето им към Единния фонд за преструктуриране.

Заради предвиденото прехвърляне на Фонда за преструктуриране на банки от Фонда за гарантиране на влоговете в банките към БНБ, се предвижда и прехвърляне на функциите на ФГВБ по учредяване на мостова банка и дружество за управление на активи към органа за преструктуриране. Наред с това са предложени някои изменения, които целят коригиране на съществуващо към момента несъответствие между ЗВПКИИП и Директива 2014/59/ЕС относно финансирането на капитала на мостовата институция и дружеството за управление на активи. 

Промени в наредба ще увеличат дела на продажбите на дървесина и възлагането на дейности в горите чрез електронни търгове 

Правителството прие изменение на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Предлаганите промени са насочени към облекчаване на участниците в процедурите за възлагане на дейностите и за продажба на дървесина, добита от държавните и общинските горски територии. Съществен момент е въвеждането на ясни и достатъчно подробни за прилагане регламенти за реда и начина на провеждане на електронните търгове за продажба на дървесина. Целта е постепенно увеличаване на продажбите и възлагането на дейности чрез електронни търгове и конкурси при наличие на ясен нормативен регламент. Така ще се облекчи участието на кандидатите, като се пести време и финансови средства. Неприсъствената електронна форма на провеждане на процедурите дава възможност за участие на заинтересовани лица от цялата страна, повишавайки достъпността.

При сега действащите разпоредби, участниците предоставят значителен брой документи, достигащ до 55-60 броя при различните процедури, което представлява съществена административна тежест при подготовката на документите за участие в процедурите. Чрез промените ще се намалят изискуемите документи, които ще бъдат заменени с декларация за изпълнение на техническите, професионалните и други изисквания на възложителите, респективно продавачите. 

Одобрена е позицията на България по съобщението на ЕК за неутрална спрямо климата икономика 

Правителството одобри позицията на България по Съобщението на ЕК „Чиста планета за всички – европейска стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика“, представено на 28 ноември 2018 г. Съобщението се явява отговор на призивите ЕС да запази водещата си глобална роля в действията срещу изменението на климата и има за цел да въвлече всички нива и заинтересовани лица в широк дебат, на базата на който да бъде изготвена рамка за дългосрочния принос на ЕС към постигане на целите, установени със Споразумението от Париж.

Съгласно одобрената позиция, страната ни подкрепя провеждането на задълбочена и всеобхватна дискусия и търсенето на широка подкрепа от обществото, от всички сектори на икономиката и от всички административни нива. В рамките на този преход за България ще бъдат водещи принципите за разходо-ефективност, отчитането на националните специфики, правото на държавите сами да определят енергийния си микс, технологичната неутралност,
икономическото развитие и не на последно място социалното благополучие на гражданите. Страната ни смята за важно мерките, които ще се предприемат, да бъдат съобразени с технологичните възможности на индустрията и да са базирани върху оценки на въздействие по сектори, особено по отношение на малките и средни предприятия.

За България е важно да има повече яснота и относно прилагането на принципа за солидарност в процеса на постигане на общите цели на Съюза, както и справедливото разпределение на разходите и ползите от прехода. Разглеждаме като необходимо създаването на обща, европейска политика за стимулиране на научната и развойна дейност, за създаване на благоприятна среда за иновативни решения чрез осигуряване на публично финансиране, в това число и субсидии за частна изследователска и развойна дейност, демонстрационни проекти и най-вече подпомагане на практическото внедряване на иновациите. 

България е за координиран отговор срещу кампаниите за дезинформация в ЕС 

България споделя позицията на много държави-членки от ЕС, които смятат че дезинформацията е едно от най-сериозните предизвикателства в сферата на сигурността и е за координиран отговор спрямо кампаниите на дезинформация. Това е част от българската позиция за заседанието на Европейския съвет на 21-22 март, одобрена днес от Министерския съвет.

Освен противодействието на дезинформацията в Брюксел лидерите от ЕС ще обсъдят Единния пазар, изменението на климата и подготовката на Срещата на върха ЕС – Китай.

България подкрепя провеждането на задълбочена дискусия на лидерите относно бъдещото развитие на Единния пазар с фокус върху индустриалната политика. По повод обсъжданата Дългосрочна стратегия по климата на ЕС до 2050 г. и нейното значение за бъдещето на Европа, България е на мнение, че трябва да се състои всеобхватна дискусия в търсене на широка подкрепа от гражданите на Съюза и от всички сектори на икономиката.

България подкрепя прагматичен и балансиран подход в отношенията с Китай, основан на реципрочност, откритост и конструктивно управление на различията.

По време на заседанието Румънското председателство на Съвета на ЕС ще информира относно напредъка в работата по Многогодишната финансова рамка и по темата за миграцията.

На днешното правителствено заседание беше одобрена и българската позиция за заседанието на Европейския съвет по чл. 50., на което лидерите ще обсъдят актуалното състояние на преговорите с Великобритания. 

Правителството одобри създаването на платформа за делово сътрудничество между България и Египет 

Правителството одобри План за действие на Българо-египетски бизнес съвет, който ще се провежда веднъж годишно. Съпредседател на Съвета от българска страна ще бъде заместник-министърът на икономиката Александър Манолев.

По време на срещите ще бъдат обсъждани въпроси, свързани с идентифициране на нови възможности за развитие на двустранните икономически отношения, разработване на предложения за подобряване на бизнес средата, разширяване на мрежата от български и египетски компании, работещи заедно, включително чрез организиране на бизнес мисии, форуми и инвестиционни семинари в България и Египет и др.

Целта на тази нова платформа за диалог е да допринесе за по-нататъшния обмен на информация и опит между двете страни в икономическата сфера. Ще бъдат обсъдени и мерки за привличане на египетски инвестиции в България и създаване на конкретни бизнес контакти и партньорства между компании от двете страни.

Правителството одобри също така проект на Спогодба за въздушен транспорт между България и Египет като основа за водене на преговори. С новата спогодба ще се замени съществуващата от 1959 г. и ще се актуализира правната основа на двустранното сътрудничество в областта на въздушния транспорт.

Документът включва комплекс от правни положения, предоставящи на превозвачите по-големи възможности за достъп до пазари. Прилагането им ще има положителен ефект за намаляването на ограниченията по маршрутите, гъвкавостта при ценообразуването, общото намаление на експлоатационните разходи и възможности за коопериране между превозвачите. 

Около 1,3 милиона пенсионери ще получат добавка към пенсиите си за Великден 

1 322 300 пенсионери ще получат добавка към пенсиите си за месец април. Допълнителната сума към пенсията е в размер на 40 лв. и ще се изплаща на пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях за месец април е в размер до 348,00 лв. включително, колкото е размерът на линията на бедност за 2019 г.

За изплащането на добавките към пенсиите за Великден правителството ще отпусне допълнителни 52 894 700 лв. лева по бюджета на държавното обществено осигуряване. Средствата са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 г.  

 

Източник Българгария – pik.bg
RSS новини от България

0
0