„Булгаргаз”: Обект сме на безпрецедентна атака

„Булгаргаз” е обект на безпрецедентна и непочиваща на факти атака и дезинформационна кампания”. Това обявяват от компанията в разпространена позиция до медиите, като определят обвиненията към дружеството като „напълно голословни и неотговарящи на истината”.

Оттам обясняват още, че нападките срещу компанията са излезли извън пределите на нормалната обществена дискусия и преминават границата на некомпетентността до степен, в която създават съмнения за злонамереност.

„С действията си в периода от 2015 г. досега, „Булгаргаз“ ЕАД доказа, че служи изцяло на обществото, работи в интерес на своя собственик – българската държава, както и изцяло в полза на своите клиенти – българската индустрия, топлофикационни дружества и газоразпределителни предприятия”, заявяват от компанията.

Ето и текста на цялата позиция:

„Булгаргаз“ ЕАД – държавна компания, работеща изцяло в полза на българското общество и индустрия, през последните седмици е обект на безпрецедентна и непочиваща на факти атака и дезинформационна кампания.

„Булгаргаз“ ЕАД подкрепя свободата на словото и с оглед на сложността на материята проявява толерантност към изявленията на всякакви коментатори и публични личности, но когато твърденията засягат авторитета, доброто име и доверието към „Булгаргаз“ ЕАД в качеството му на конкурентноспособен и сигурен доставчик, дружеството е принудено да вземе отношение. За съжаление, нападките отдавна излязоха извън пределите на нормалната обществена дискусия и преминаха границата на некомпетентността до степен, в която създават съмнения за злонамереност и обслужване на икономически интереси извън тези на държавата, битовите потребители на природен газ и българската индустрия.

С действията си в периода от 2015 г. досега, „Булгаргаз“ ЕАД доказа, че служи изцяло на обществото, работи в интерес на своя собственик – българската държава, както и изцяло в полза на своите клиенти – българската индустрия, топлофикационни дружества и газоразпределителни предприятия. В този период, компанията беше оздравена финансово от тежкото наследство и се превърна в гарант за сигурността на доставките на природен газ в България, в значим фактор на регионалния газов пазар, както и в надежден и желан партньор на бизнеса, международни доставчици и финансови институции.

В резултат „Булгаргаз“ ЕАД успя да предложи и ще продължи да полага усилия да предлага на българската индустрия доказано по-ниски цени на природния газ, осигуряващи им ценово предимство в сравнение с техни конкуренти на европейските пазари и най-вече сигурност на доставките, недопускайки недостиг и неизпълнение на заявените за консумация от индустрията количества природен газ.

В условията на безпрецедентна енергийна криза в Европа, продиктувана от недостиг и рекордни цени на газа, през последните години „Булгаргаз“ ЕАД прехвърля на топлофикационните дружества, газоразпределителните предприятия и индустрията всички ползи от договорите си със своите доставчици, а именно: през 2020 г. 202 млн. лв., а през 2021 г. – приблизително 675 млн. лв., или общо за последните две години сумата достига близо 877 млн. лева. Без усилията и работата на общественият доставчик „Булгаргаз“ ЕАД, е спорно дали този значителен финансов ресурс би достигнал, дори частично, до битовите потребители на природен газ и българската индустрия.

Най-категоричното и високо признание за търговската политика на „Булгаргаз“ ЕАД идва от индустрията, която реализира рекордно високи покупки на количества природен газ през 2021 г. от дружеството. Важно е да се подчертае, че този резултат е постигнат в условията на строга държавна регулация на дейността на обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД от една страна, и на реална конкуренция с десетки местни и международни търговци на природен газ на либерализиран газов пазар – от друга страна. Фактът, че понастоящем Булгаргаз“ ЕАД предлага на клиентите си по-добри цени и условия за доставка на природния газ от тези, които предлагат другите доставчици на природен газ е достатъчно показателен за ефективността на управлението на „Булгаргаз“ ЕАД.

Представяйки фактите, „Булгаргаз“ ЕАД категорично отхвърля обвиненията към дружеството като напълно голословни и неотговарящи на истината. „Булгаргаз“ ЕАД смята за свой дълг да информира обществото за действителното положение по поставените по-долу публично въпроси.

Относно твърденията за износ на природен газ и продажба на „евтин газ“ в Румъния

Категорично не отговарят на истината твърденията, че „Булгаргаз“ ЕАД изнася в Румъния евтиния газ от хранилището в Чирен, вместо да предоставя тези количества на регулирания пазар в България. В действителност 100 % от количествата, съхранени от „Булгаргаз“ ЕАД в ПГХ „Чирен“ се предоставят на регулирания пазар за нуждите на крайните снабдители (газоразпределителните дружества) и на топлофикационните дружества, както и на български индустриални клиенти. Спекулации относно възможността да се променя графика на добива от ПГХ „Чирен“ не вземат предвид режима на работа на газохранилището и необходимостта от наличието на свободен капацитет за промени в добива.

Относно твърденията за продажбите на природен газ от „Булгаргаз“ ЕАД в страната

Пазарът на природен газ в България има регулиран и либерализиран сегмент.

Регулиран пазар

Природен газ на регулирания пазар купуват топлофикационните дружества и газоразпределителните предприятия. Цените на регулирания пазар не се договарят свободно, а се утвърждават от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по заявление от „Булгаргаз“ ЕАД, което се изготвя съгласно Наредба № 2 от 2013 г. за регулиране на цените на природния газ.

„Булгаргаз“ ЕАД образува цена на природния газ на входа на газопреносните мрежи като среднопретеглена стойност, при отчитане на последно заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар, от местни добивни предприятия и от запаси природен газ с цел продажба.

„Булгаргаз“ ЕАД образува регулираната цена за месеца на доставка на база обвързващите заявки на клиентите по договорите им за доставка. В микса, формиращ регулираната цена на газа, се включват:

всички количества по договора с азербайджанската компания със съответната цена;

всички количества, предвидени за добив от ПГХ „Чирен“, съгласно графика одобрен от „Булгартрансгаз“ ЕАД със съответната цена;

останалите количества до размера на заявките на клиентите се допълват с количества по договора с руския доставчик, тъй като този договор предвижда гъвкавост на дневна база и възможност за увеличение, със съответната цена.

Към цената на вход на газопреносната мрежа в съответствие с Наредбата се добавят:

надценка върху цената на вход – компонент „обществена доставка“ в размер до 2.5% в годишен аспект, изчислявана по методика, съгласувана с КЕВР. За 2021 г. компонент „обществена доставка“ възлиза на 1.37% среднопретеглено в годишен аспект. Този компонент е предвиден да покрива оперативните разходи на дружеството и да осигурява печалба;

компонент „задължение към обществото“, който осигурява възвръщаемост на разходите, направени за съхранение на количества в ПГХ „Чирен“ във връзка със задълженията на дружеството по Плана за действие при извънредни ситуации, одобрен от Министъра на енергетиката.

Либерализиран/ Свободен пазар

На либерализирания пазар, „Булгаргаз“ ЕАД продава газ на индустриални клиенти, директно присъединени към националната газопреносна мрежа на България. В този сегмент цените не се регулират от КЕВР. Политиката на „Булгаргаз“ ЕАД е да предлага на свободния пазар цени, близки до тези на регулирания пазар, образувани по обективен и прозрачен начин, отчитайки себестойността на доставяния природен газ.

Продажби на организирания борсов пазар.

Дейността на „Булгаргаз“ ЕАД е насочена изцяло към задоволяване на потреблението на природен газ в България.

Всички количества азерски газ и количествата, добивани от ПГХ „Чирен“, които към настоящия момент са с най-ниска цена в микса, се реализират в пълен обем на българския пазар, както следва: 1) на регулирания пазар; 2) на организиран борсов пазар съгласно предвидената в Закона за енергетиката “Програма за освобождаване на природен газ”; 3) на свободния пазар по договорите с индустриалните потребители.

Едва след задоволяване на заявките на всички тези клиенти, на дневна база, „Булгаргаз“ ЕАД предлага останалите, невзети от тях количества (ако има такива), на организиран борсов пазар – това са двете лицензирани от КЕВР газови борси в страната.

Предлагането на борсата е най-пазарният и прозрачен начин за търговия с природен газ. Природният газ се търгува на анонимния сегмент на борсите, като „Булгаргаз“ ЕАД научава кой клиент е закупил продадения газ, едва след като сделката е сключена.

Предлагането на остатъчни количества на борсата е нормална практика, която всеки търговец се стреми да прилага. По този начин, „Булгаргаз“ ЕАД взема всички заявени количества от своите доставчици, вместо да носи отговорност за неизпълнение на това свое задължение.

Цената, по която „Булгаргаз“ ЕАД продава остатъчните количества на организирания борсов пазар, се формира на база „най-високата цена в ценообразуващия микс“, понастоящем това е цената по договора с руския доставчик, като към нея се добавят разходите до Виртуална търговска точка България– точката на доставка, на която се извършват сделките на организирания борсов пазар. Следва да се отбележи, че към момента доставната цена и по този договор е значително по-ниска от цените на европейските газови пазари. „Булгаргаз“ ЕАД продава тези количества природен газ много над ценовото ниво на така получената цена/себестойност и избирайки най-високата предложена от купувачи цена, вземайки предвид търсенето и на двете лицензирани газови борси.

Количествата и цените на сделките на организиран борсов пазар, сключени с остатъчни количества на дневна база след началото на месеца, по никакъв начин не се отразяват върху регулираната цена. С други думи, продажбите на остатъчни количества газ на борсите в България не водят до повишаване или понижаване на цената на газа за газоразпределителните дружества и за топлофикационните дружества, съответно битовите консуматори.

Продажбите на организирания борсов пазар генерират за „Булгаргаз“ ЕАД положителен финансов резултат и в същото време осигуряват значителен входящ паричен поток. Същевременно продажбата на свободни количества на газовите борси допринася за изпълнение на задължението на „Булгаргаз“ ЕАД по договорите със своите доставчици за прием на минимални годишни и минимални летни количества и избягване на санкциите по клаузите „вземи или плати“.

Относно твърденията за „продажби в Румъния“ и „износ на газ“, „Булгаргаз“ ЕАД подчертава, че няма никакъв способ да се информира, да контролира или да проследява по какъвто и да е било начин за какви цели и къде се използват количествата природен газ, закупени от купувачи на лицензираните борси. Нещо повече, „Булгаргаз“ ЕАД не само няма, но и не може да изисква информация или да ограничава крайната дестинация на природен газ, тъй като това би нарушило основния принцип на европейското право за свободна търговия. Европейската комисия е изключително чувствителна към подобен тип нарушения.

„Булгаргаз“ ЕАД напомня, че една от практиките, за които Европейската комисия образува дело срещу „Газпром“ през 2012 г., беше именно наличието в договорите за доставка на т.нар. клаузи за „местоназначение“ на газа. След намесата на Европейската комисия, „Газпром“ трябваше да премахне тези клаузи от договорите си, под заплахата от тежки санкции.

09.01.2022 г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД

Източник: fakti.bg

The post „Булгаргаз”: Обект сме на безпрецедентна атака appeared first on Начало.

0
0