Атанас Георгиев, регионален мениджър на ЧЕЗ Разпределение за област Благоевград: Мерките за подобряване на сигурността на електрозахранването в Подгорието са непрестанни

Г-н Георгиев, тежки метеорологични условия прекъснаха електрозахранването за няколко часа в селата в Подгорието в началото на април. Може ли да се минимизира влиянието им върху мрежата в региона?

 

Електропроводът, който захранва селата в район Подгорието в община Петрич – Самуилово, Камена, Яворница, Ключ, Скрът и Габрене, е с приблизителна дължина – 54 км и  захранва 36 наши трафопоста и 18 трафопоста чужда собственост, както и  възловата ни станция „Подгорка“. Това е една изключително дълга и трудна за поддържане мрежа. Трасето на електропровода преминава през гористи местности, силно пресечени терени, както и отклонения, с дължина над 10 км, които захранват обекти високо в планина Беласица. Такива са например хижа „Конгоро“ и хижа „Лопово“ – с надморска височина над 1200 м.  Всичко това означава, че електропроводът е под силно влияние на рязко променливи атмосферни условия, често предизвикващи аварии и повреди в електроенергийните съоръжения. Това, което можем да направим ние при възникване на  аварийни ситуации и непредвидени събития, е да положим дължимата грижа и предприемем незабавни действия с цел тяхното максимално бързо локализиране, отстраняване и възстановяване на електрозахранването, с минимални смущение на спокойствието на клиентите. Уверяваме Ви, че полагаме усилия това да се случва по този начин, като през година изпълняваме и редица мерки за подобряване на сигурността на електрозахранването. Пред природата обаче сме безсилни.

 

Какви са мерките, които прилагате?

 

С оглед осигуряване на качествено и надеждно електрозахранване извършваме регулярни проверки, свързани с установяване на броя и продължителността на прекъсванията в района. На основание обстоен анализ на получените резултати предприемаме и реализираме необходимите дейности по електроенергийните съоръжения, като констатираните забележки се отстраняват своевременно. Вече са въведени в експлоатация 5 комутационни апарата във важни участъци от електропровода, които дават възможност за дистанционно управление на мрежата и предаване на данните.  Това подобрява оперативността на мрежата средно напрежение и съкращава времето, необходимо за локализиране на аварии и ограничаване броя и продължителността на смущенията в електрозахранването на клиентите. Извършена е и ревизия на електропровода, подмяна на изолация, проводници и други регулиращи дейности. Направени са и съответните просеки. Реконструирани са и мрежи ниско напрежение в селата Ключ, Кремена, Беласица, Коларово и Скрът. Преразпределили сме и абонатите по начин, който да симетрира товарите по мрежата и да регулира напрежението. Изнасяме табла на граница на собственост.

 

За тази година предвидили ли сте допълнителни подобрения на мрежата в региона и ще успеете ли да ги извършите предвид извънредната обстановка?

 

Планирали сме дейности, които са залегнали и в инвестиционната ни програма. През тази година предстои ремонт на електропровода, в отклоненията за трафопостовете „Конгоро“ и „Лопово“. Техническите дейности включват подмяна на изолатори, проводници и стълбове. Ще продължим дейностите по направа на просека в сервитутната зона на въздушните електропроводни линии с цел прочистването им от клони и дървета, които засягат мрежата при лошо време. Предвижда се и монтирането на още апарати с цел автоматизация и телеуправление на трасето, чрез които ще бъде възможно превключването на резервни електропроводи. По този начин ще се сведат до минимум прекъсванията за клиентите. Всички тези дейности ще стартират поетапно след отпадане на извънредното положение.

В началото на април проведохме и среща с кметовете на населените места, за да набележим заедно мерки, които допълнително да повишат сигурността на електрозахранването. Тях обаче също ще можем да стартираме след отмяната на извънредното положение, тъй като, както знаете, преустановихме всички планирани ремонти, които водят до планирани прекъсвания на електрозахранването. Засега, след проведените срещи, извършихме извънреден обход на електропровода и набелязахме конкретните технически стъпки, които ще изпълним. Сред тях са подмяна на изолатори, премахване на увивни растения от стълбове, регулиране на проводници, подмяна на стълбове и др. Планира се и обход и проверка на мрежата ниско напрежение в района и ще се отстранят констатирани забележки, ако има такива.  Ще направим и профилактика на всички трафопостове, осигуряващи електрозахранването на селата Самуилово, Камена, Яворница, Ключ, Скрът и Габрене. Ще продължим и работата по изнасяне на електромерни табла на границата на собственост. Очакваме всички набелязани дейности да ни отнемат около две седмици след отмяна на извънредното положение. Поели сме и конкретни ангажименти по индивидуални казуси в различните села, които също ще стартираме незабавно след нормализиране на обстановката и когато плановата работа стане възможна. Метеорологичните условия и трудният терен не зависят от нас, но работим усилено и непрестанно за предоставяне на качествена услуга в Подгорието, чрез всички възможности, които са в наши ръце.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The post Атанас Георгиев, регионален мениджър на ЧЕЗ Разпределение за област Благоевград: Мерките за подобряване на сигурността на електрозахранването в Подгорието са непрестанни appeared first on Начало.

0
0