Съдията от Софийския районен съд (СРС) Петко Петков, който бе заместник на бившия правосъден министър Христо Иванов, е загубил две дела пред Върховния административен съд (ВАС), става ясно от справка в деловодната система на съда.

Петко Петков, който преди да влезе за кратко в изпълнителната власт, бе и заместник-председател на Съюза на съдиите в България (ССБ), атакува по съдебен път отказа за назначаването му като преподавател по “Наказателно право и процес” в Националния институт на правосъдието (НИП), както и заповед на и.ф. административен ръководител на Софийския районен съд (СРС), с която на районния съдия е “обърнато внимание” за допуснато нарушение по движението и организацията на работата, изразяващо се в неспазване на сроковете за разглеждане на три дела по Закона за кредитните институции (ЗКИ). И по двата казуса Петков е загубил окончателно делата пред ВАС.

През ноември 2016 г. Управителният съвет на Националния институт на правосъдието (УС на НИП) не избра Петко Петков като преподавател на младши магистрати. Това дори даде повод за дискусии във Висшия съдебен съвет (ВСС), а самият Петков атакува решението и по съдебен път. През април 2017 г. Административен съд-София град (АССГ) обяви за незаконосъобразен отказа на УС на НИП да назначи Петков като преподавател. Решението на АССГ е обжалвано и на 7-ми февруари 2018 г., състав на Върховния административен съд (Румяна Папазова – председател, Николай Гунчев и Сибила Симеонова – докладчик) го обезсилва, като съдът намира, че НИП не е “административен орган”.

“Първоинстанционният съд не разглежда въпроса дали решението на УС на НИП има характер на административен акт, а приема a priori, че е акт, подлежащ на оспорване по административен ред. НИП е юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджет към ВСС. НИП се ръководи от УС, но се управлява и представлява от директора. Съгласно §1 от ДР на АПК, по смисъла на този кодекс “административен орган” е органът, който принадлежи към системата на изпълнителната власт, както и всеки носител на административни правомощия, овластен въз основа на закон. В този смисъл НИП не е административен орган, тъй като не принадлежи към системата на изпълнителната власт”, заключават върховните съдии. Според окончателното решение на ВАС, конституционното право на труд на Петков не е засегнато. Върховните съдии намират още, че с решението си по спора между УС на НИП и Петко Петков, АССГ е постановил недопустим съдебен акт, който следва да бъде обезсилен.

Впечатление прави, че медии, които особено внимателно са следили темата предишните две години, не дават гласност на окончателното решение по казуса вече над един месец.

Подобна е ситуацията и с друго решение на Шесто отделение на ВАС по дело на Петко Петков. Този път съдебният състав (Румяна Папазова – председател и докладчик, Николай Гунчев и Сибила Симеонова) потвърждават решение на АССГ, който е оставил в сила заповед на и.ф. административен ръководител на СРС, с която на Петков е обърнато внимание заради забавяния по три дела по ЗКИ.

На 3-ти април 2017 г. и.ф. председател на СРС Стефан Милев издава заповед, с която на съдия Петко Петков е обърнато внимание за допуснато нарушение по движението и организацията на работа, изразяващо се в неспазване …read more

Source:: Съдия Петко Петков от СРС загуби и двете си дела пред ВАС

Categories: Новини